Husorden for Klyngen

Leveregler for godt naboskab

 

GENERELT

En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt at I opstiller visse regler for at skabe et godt klima i bebyggelsen. Vi beder dig huske, at disse regler er fastsat for at beskytte dig, dine naboer og bebyggelsen.

 

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

 

Reglerne er samtidig et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt.

 

Husk at I selv, gennem huslejen, skal betale istandsættelsen, også af det som ødelægges.

 

Føler du dig generet at dine medbeboere, bedes du, af hensyn til bevarelse af det gode klima beboerne imellem, henvende dig personligt til vedkommende, inden du retter henvendelse til ejendomsfunktionæren eller til afdelingsbestyrelsen.

 

Vi bor mange mennesker i Klyngen.

Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på.

For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler:

 

 1. Vi tager hensyn til hinanden og taler roligt sammen, hvis vi er uenige
 2. Vi passer på vores fælles områder og ting, så vi undgår ekstra udgifter
 3. Vi bidrager til, at det er sikkert at bo og færdes i afdelingen

 

Denne husorden fortæller, hvad de tre leveregler konkret betyder. Du kan læse om i vedligeholdelsesreglementet, råderetsreglementet, i lejeaftalen, i lov om leje af almene boliger m.v., som du finder på www.kab-bolig.dk.

 

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

 

Hensyn: Støj

Vi bor tæt, og derfor skal vi tage hensyn, når vi hører musik, har gæster eller bruger støjende maskiner.

Skru ned for lyden efter kl. 21.00, så dine naboer kan få deres nattero

Brug kun støjende værktøj og maskiner i tidsrummet:

Hverdage mellem kl. 09.00 og 19.30

Weekender mellem kl. 11.00 og 15.00

 • Giv dine naboer besked i god tid, hvis du planlægger en fest

 

Hensyn: Ejendommen

De fleste sætter pris på at bo i pæne omgivelser. Omgivelser, som man også kan vise frem, når man får gæster. Det skal vi alle sikre.

 

Hensyn: Orden

Vi risikerer at få skadedyr som rotter og duer, hvis vi ikke holder orden på vores fællesområder.

 • Ryd op efter dig selv på fællesområderne
 • Undlad at fodre dyr på ejendommens område
 • Smid dit affald i skraldecontainerne, og lad det ikke stå.
 • Ryd op efter dit husdyr på fællesområderne

 

 

Hensyn: Respekt

Et godt hjem er afhængigt af et godt naboskab

 • Når vi er uenige, taler vi med hinanden om det
 • Tal venligt og respektfuldt til andre
 • Fortæl hvad du er utilfreds med og hvorfor, direkte til den det vedrører
 • Prøv at finde en løsning. Hvis det ikke lykkes, så kontakt ejendomskontoret
 • Det kan blive nødvendigt at skrive en klage og at inddrage de retslige instanser

 

Økonomi: Affald

Vi får en ekstra regning, når vi ikke sorterer vores affald korrekt. Lad os sammen holde udgifterne og dermed vores husleje nede.

 • Sorter dit affald rigtigt. Se hvordan på affaldscontainere/ Molokkerne
 • Ejendomsfunktionæren har ansvar for at holde vores område pænt, men ikke for at rydde op efter os hver især. Ryd derfor op efter dig selv, ellers risikerer du at få en regning for oprydningsarbejdet

 

Økonomi: Vedligeholdelse

Når vi passer godt på vores fælles ting og vores fælles område, sparer vi penge på reparationer og indkøb af nye ting.

 • Pas godt på vores fællesområder og ting
 • Husk at sørge for, at alle i din bolig og dine gæster også overholder reglerne
 • Kontakt ejendomskontoret, hvis f.eks. dit toilet eller vandhane begynder at løbe
 • Sørg for at afløb ikke stopper til. Det kan medføre vandskader
 • Hold boligen opvarmet om vinteren og husk at lufte ud, så der ikke kommer fugt i boligen

 

Sikkerhed: Færdsel og parkering

Det skal være sikkert for os alle at færdes i og omkring afdelingen.

 • Kør forsigtigt og overhold skiltning
 • Parkér kun på de pladser, der er beregnet til det
 • Sørg for at dine gæster overholder reglerne

 

Sikkerhed: Brandsikkerhed

Vi skal gøre, hvad vi kan for at undgå brand. Hvis uheldet er ude, skal vi sikre, at brandfolkene kan komme frem, og at vi selv kan komme ud.

 • Hold brandveje fri og stil ikke genstande som f.eks. barnevogne og sko ved hovedøerne eller på svalegangen
 • Smid ikke cigaret skodder på fællesarealer
 • Hold branddøre og -vinduer lukkede

 

Sikkerhed: Forsikring

Ved tyveri, brand, vandskade eller lignende uheld er det vigtigt at være forsikret, så du kan få erstatning. Sørg for at have en indboforsikring

 

 

AFFALD

Alt affald SKAL sorteres.

Affald fra den daglige husholdning sortes i henhold til retningslinjerne fra Klarforsyning og placeres i de Molokkerne (containere) der er står ved indkørslen.

Haveaffald placeres i containeren ved indkørslen. Haveaffald er groft sagt alt det pantemateriale, man fjerne fra en have. Haveaffaldet må ikke indholdet plastik eller urtepotter.

Brugt tøj placeres i containeren på P-pladsen.

Storskrald placeres i containeren i containergården. I containergården findes også kasser til elektronik. Containeren må IKKE anvendes til køkkenaffald. Porten til containergården skal holdes lukket.

Giftigt materiale, rester af maling m.v. skal paceres i Giftskabet i containergården. Giftskabet skal holdet aflåst.

 

AFLØB

For at undgå tilstopning af afløbsrør skal man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat, avispapir og lignende må aldrig kastes i toiletkummen.

Afløbsrens og lignende må ikke benyttes.

 

ALTANER

Altanerne skal holdes ryddelige, således at papir, plastposer og lignende ikke virker skæmmende.

Tøj må gerne tørres på altanerne, hvis det ikke hænger så højt, at det er synligt udefra.

Det er vigtigt at sørge for, at duer ikke slår sig ned på altanerne. Derfor er det ikke tilladt at fodre eller lægge brød til fuglene.

Altaner skal holdes rene for at undgå, at tilstopning af afløb forårsager vandskade.

Det er tilladt at anbringe altankasser med blomster.

Indretning af volierer må ikke genere andre beboere. Indretning af dueslag for frit flyvende duer er ikke tilladt.

Det er ikke tilladt at bore i altanernes betonkonstruktioner.

 

ANTENNER/PARABOLER

Opsætning af private antenner må kun ske efter skriftlig tilladelse fra ejendomskontoret.

Radioamatører må ligeledes kun opsætte antenner efter skriftlig tilladelse.

Regler for opsætning af antenner og paraboler findes i afdelings installationsret.

 

BARNEVOGNE

For at sikre fri passage må barnevogne ikke henstilles i beboelsen. Disse skal i stedet henstilles i de rum, der er indrettet til det.

 

BILVASK

Det er ikke tilladt at vaske bil med slange eller anden form for rindende vand.

 

BORE- OG BANKETIDER

El-boremaskiner og lignende støjende værktøj må benyttes i tidsrummet:

Hverdage: mellem kl. 9.00 og 19.30

Lørdage, søn- og helligdage mellem kl. 11.00 og 15.00

 

CYKLER

Cykler skal anbringes i de dertil indrettede cykelskure.

 

DØRSKILTE

For at skåne dørene må kun benyttes navneskilte opsat af ejendomskontoret.

Reklamer, malerier m.m. må ikke opsættes på døre, vægge eller andre steder uden for din lejlighed.

 

FORSIKRING

Indboforsikring

Beboerne bør selv træffe foranstaltninger til oprettelse af indboforsikringer, da bebyggelsen ikke har sådanne forsikringer.

Der gøres desuden opmærksom på at vandskade på indbo, som følge af rør- eller radiator-sprængninger IKKE er dækket af afdelingens forsikringer.

Det er derfor meget vigtigt at have en indbo- eller familieforsikring

 

 

 

FORURENING

Forurening af inden- og udendørs fællesarealer medfører pligt for pågældende beboer til omgående at rydde op efter sig.

Der må hverken i lejlighed, kælderrum eller lignende steder opbevares eller anvendes ting, som ved lugt, støj, brandfare m.v. er til gene eller fare for afdelingen og dens beboere.

 

FREMLEJE

Ingen må fremleje sin lejlighed uden særlig tilladelse fra boligorganisationen. Sker dette, vil det blive betragtet som kontraktbrud, der hjemler ret til ophævelse af lejemålet. Henvendelse om fremleje sker til KABs udlejningsafdeling, da der skal skrives en særlig kontrakt.

 

FYRVÆRKERI

I Klyngen er dette er tilladt den 31. december, til og med natten mellem den 31. december og 1. januar.

Tag altid hensyn til andre.

Fyrværkeri må ikke afbrændes i eller fra bygningerne. Ulovligt (knald) fyrværkeri må ikke afbrændes på afdelingens område.

 

FÆLLESAREAL

Der er gjort et stort arbejde for at skabe en pæn bebyggelse. Hvis beboerne til dagligt vil gøre deres bedste for at værne om beplantninger og kollektive anlæg, kan man fortsat have en pæn bebyggelse.

Det henstilles til beboerne at benytte de opstillede skraldestativer på fællesarealerne.

Hærværk på buske, træer og skilte skal erstattes.

 

HAVEGRILL

Det er tilladt at benytte havegrill. Der skal udvises hensyn til de øvrige beboere. At benytte havegrill er desuden tilladt på fællesarealet.

 

HAVEVANDING

Havevanding er tilladt i meget begrænset omfang.

Det påhviler lejerne at følge de offentlige instrukser i den lokal dagspresse.

Det kan i perioder blive aktuelt helt at forbyde vanding.

HUSDYR

Der må gerne holdes et husdyr pr. husstand. Dog kræves en skriftlig tilladelse. Ansøgningsskemaet kan fås hos ejendomskontoret. Ved indflytning bliver der gjort opmærksom på de regler, der er gældende for eventuelt husdyrhold. Disse regler vil senere kunne ændres ved afstemning hos beboerne.

Det er ikke tilladt af holde Krybdyr f.eks. Slanger, edderkopper og lignede

Selvom 1 husdyr (hund/kat) er tilladt, kræves der skriftlig tilladelse i form af en blanket med de nærmere betingelser. Denne blanket, som betragtes som et tillæg til lejekontrakten, kan som nævnt fås ved henvendelse til ejendomskontoret. Blanketten afleveres til ejendomskontoret i udfyldt stand, hvorefter lejeren får tilsendt svar på ansøgningen. Der betales ikke ekstra leje ved tilladelsen.

For at imødegå eventuelle problemer, og ikke mindst af hensyn til beboernes tryghed, kan der Ikke gives tilladelse til de hunderacer der er nævnt i Hundeloven § 1a, stk. 1 og 2

Nævnte hunde må ikke komme på besøg ej heller komme i pleje i bebyggelsen.

Skulle der opstå uenighed mellem en lejer og ejendomskontoret, eksempelvis en tvist/uenighed om hunderacen, ejendomskontoret forlange en dyrlægeattest for lejerens regning

For god ordens skyld skal det nævnes, at ovennævnte ikke gælder for allerede udstedte tilladelser til husdyrhold med de nævnte hunderacer og/eller blandinger heraf.

 • Følgende regler skal overholdes:
 • 1. Der må holdes et husdyr (hund/kat).
 • 2. Det påhviler enhver lejer, der holder husdyr, at sørge for, at dette ikke støjer, herunder langvarig gøen og hylen, eller ved lugt, hærværk, bidsk optræden eller på anden måde er til gene for ejendommen eller de øvrige beboere.
 • 3. Intet husdyr må løbe frit omkring på ejendommens friarealer, legepladser, trapper, svalegange eller andre fælles lokaliteter (herunder fælleshus og vaskeri).
 • 4. Hvis tilladelsen vedrører en hund, skal denne til stadighed være forsikret, således at alle eventuelle skader, som hunden direkte eller indirekte forvolder, bliver erstattet. Ved tilladelse til husdyr gives oplysninger, som kan identificere dyret, såsom race, farve, alder og navn. Desuden skal der oplyses forsikringsselskabets navn og policenummer. Dette skal være hos ejendomsmesteren én måned efter erhvervelsen.
 • 5. En hund/kat må ikke luftes på legepladser, og lejeren er ansvarlig for, at en hund/kat ikke forurener Klyngens friarealer og grønne områder. Såfremt en hund/kat forretter sin nødtørft et af de nævnte steder, påhviler det lejeren at fjerne dets efterladenskaber.
 • 6. I tilfælde af berettiget klage over husdyret vil tilladelse umiddelbart blive ophævet, såfremt ejeren ikke efterkommer ejendomsmesterens/afdelingsbestyrelsens/ boligorganisationens henstilling.

 

 • 7. Hvis tilladelsen til husdyrhold tilbagekaldes som følge af berettigede klager, er lejeren forpligtet til straks at sørge for, at dyret fjernes fra ejendommen. Såfremt lejeren ikke efterkommer påbuddet om at fjerne dyret, betragtes dette som misligholdelse af lejekontrakten, således at boligorganisationen kan opsige denne til ophør med øjeblikkelig virkning.

 

Hækkeklipning:

For beboer med have.

Det påhviler beboerne af vedligeholde en indvendige del af hækken. Hækken skal holdes i samme højde som den udvendige del af hækken, der vedligeholdes af ejendomsfunktionæren.

Hækken skal klippes indvendigt minimum en gang om året.

 

HÆRVÆRK

Ved ødelæggelse eller hærværk vil der blive rejst erstatningskrav over for skadevolderen.

 

INDKØBSVOGNE

Indkøbsvogne må ikke henstilles på afdelingens fællesarealer, gangstier, græsplæner, cykelskure m.v.

Disse skal sættes i `Bilka-nøglen` på P-pladsen

 

KNALLERTER

Knallerter skal anbringes i cykelskure. Knallertkørsel på stier eller grønne områder er af sikkerhedsmæssige årsager ikke tilladt.

 

KØLESKABE, KOMFURER OG LIGNENDE

Hvis der er uregelmæssigheder ved tekniske installationer, så kontakt straks ejendomskontoret. Misbrug eller fejlagtig brug hæfter beboeren selv for.

 

 

 

LEG OG BOLDSPIL

Leg på ejendommens tage, trapper, cykelskure og containergård er forbudt.

Lad ikke børnene lege eller opholde sig på trapper, ved gadedøre og andre steder, hvor det kan være til fare for dem selv eller til væsentlig gene for de øvrige beboere.

Leg med bue og pil, luftbøsser, salonrifler eller lignende er meget farligt, og er derfor forbudt på afdelingens område.

Det er ikke tilladt at tegne eller male på afdelingens træ- og murværk eller på anden måde beskadige afdelingen eller dens haveanlæg.

Det ikke tilladt at sparke med bold mod husfacaderne og træværk.

 

LÅSE

Alle fælleslokaler - herunder vaskeriet, barnevognsrummet, cykelskure, pulterrum og containergård skal holdes aflåst efter brug.

 

MOTORKØRSEL OG PARKERING

Parkering af motorkøretøjer (inkl. motorcykler) må ikke finde sted på boligområdet udenfor de etablerede parkeringspladser.

Motorkøretøjer over 3.500 kg. må ikke parkere på Klyngens P-plads - jf. politivedtægterne.

 

Biler, motorcykler, knallerter, cykler og barnevogne skal parkeres på de anviste steder. Last og campingvogne samt u-indregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles i boligområdet og heller ikke på afdelingens parkeringsplads, medmindre man har fået en særlig tilladelse.

Motorkørsel og parkering inde på boligområdet er ikke tilladt.

Af hensyn til børnenes sikkerhed anmodes beboerne om at køre forsigtigt på boligvejene.

 

MUSIK

Benyttelse af radio, fjernsyn, musikinstrumenter m.m. skal ske under hensyntagen til naboerne.

I sene aftentimer bør der vises særligt hensyn ved at dæmpe ned, således at øvrige beboeres ønske om nattero respekteres.

I særlige tilfælde bør man sikre sig, at naboerne er indforståede, eventuelt i form af en meddelelse til beboerne om, at man holder en fest, som godt kan trække lidt ud.

 

PULTERUM

Rummene skal være aflåste, og eventuelle vinduer skal være lukkede, også selv om rummet ikke benyttes.

Pulterrum må ikke benyttes som opholds- eller soverum.

 

SKADEDYR

Fodring af fugle eller andre dyr er ikke tilladt af hensyn til rottefaren og duer.

Hvis man ser en rotte, skal det straks meddeles ejendomskontoret.

 

SKILTNING

Skilte og reklamer må kun opsættes efter skriftlig tilladelse fra boligorganisationen.

 

STØJ

Ved ophold på altaner, i haver og i bebyggelsen som helhed skal der tages hensyn til øvrige beboere, det vil sige almindelig leg og samtale, og ikke råben og skrigen.

 

TELT

Det er ikke tilladt at overnatte i telt på afdelingens område.

 

TRAILER

Trailere kan med ejendomskontorets tilladelse stå på grus arealet ved P-pladsen i en kortere periode.

 

TÆPPEBANKNING

Tæpper, måtter og lignende må ikke bankes eller rystes fra altanerne, vinduerne eller på trapperne.

 

VANDFORBRUG

Vand er blevet meget dyrt. Kontakt omgående ejendomskontoret, hvis dit toilet begynder at løbe eller en vandhane ikke længere lukker tæt.

Vandbassiner må anvendes i begrænset omfang. Dog kun babybassiner.

 

 

VASK OG TØRRING

Ejendommen er udstyret med et vaskeri. Dette er udelukkende til rådighed for ejendommens beboere.

Ordensregler for brug af vaskeriet er ophængt i vaskeriet.

 

Tilslutning af vand og afløb til egen vaske- og opvaskemaskiner skal udføres af autoriseret vvs-montør.

 

 

 

.